موقعیت شما : صفحه اصلی / مناقصه

مشاهده لیست مناقصه

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 99-62
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/05 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/22 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 778600000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1399/09/04
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1399/09/05
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزایده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1399/09/06
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : سیاست روز
محل تحویل : محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار امور توزیع برق شمالی شهرستان سنندج

شماره : 99-63
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/05 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 00:00
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/22 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 837300000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1399/11/05
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1399/09/05
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزایده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1399/09/06
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : سیاست روز
محل تحویل : محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار امور توزیع برق جنوبی شهرستان سنندج

شماره : 99-64
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/05 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/22 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 1047500000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1399/11/05
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1399/09/05
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزایده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1399/09/06
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : سیاست روز
محل تحویل : محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار توزیع برق شهرستان سقز