مشاهده لیست مناقصه

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 98-44
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/05/24
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/05/30
مهلت ارائه اسناد : 1398/06/10
نوع ضمانت : وجه نقد
مبلغ ضمانت : 389000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1398/07/15
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1398/05/23
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1398/05/24
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : راه مردم
محل تحویل : شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.ir ازتاريخ 24/05/98 لغايت مورخ 30/05/98 قابل دانلود مي باشد.
شرح : واگذاري فعاليتهاي عمليات و اتفاقات شهري برق شهرستان سروآباد براي مدت 2 سال

شماره : 98-45
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/05/28
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/06/03
مهلت ارائه اسناد : 1398/06/12
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 4078000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1398/07/28
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1398/05/28
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1398/05/30
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : سياست روز
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : خرید 250000متر كابل خودنگهدار فشار ضعيف 6 رشته 25-25+70+70*3

شماره : 98-46
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/05/28
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/06/03
مهلت ارائه اسناد : 1398/06/12
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 1681000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1398/07/28
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1398/05/28
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1398/05/30
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : سياست روز
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : خرید 3750 اصله انواع پایه بتنی 9 متری تیپ H

شماره : 98-47
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/05/28
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/06/03
مهلت ارائه اسناد : 1398/06/12
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 489000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1398/07/28
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1398/05/28
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1398/05/30
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : سياست روز
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : توسعه طبقه ي سوم ساختمان اداري عملياتي حوزه ستادي شرکت توزيع برق استان کردستان (در جبهه ي شمالي)