موقعیت شما : صفحه اصلی / مزایده

مشاهده لیست مزایده

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 99-28
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/06 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/23 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 32000000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1399/11/04
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1399/09/06
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزایده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1399/09/08
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : پیشرو
محل تحویل : محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : فروش مس

شماره : 99-29
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/06 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/23 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت : 1700000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1399/11/04
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1399/09/06
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزایده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1399/09/08
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : پیشرو
محل تحویل : محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : فروش آهن آلات

شماره : 99-30
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/06 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/23 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 2900000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1399/11/04
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1399/09/06
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزایده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1399/09/08
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : ثروت
محل تحویل : محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : فروش آلومینیوم

شماره : 99-32
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/06 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/23 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 360000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1399/11/11
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1399/09/06
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزایده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1399/09/08
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : پیشرو
محل تحویل : محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : فروش کارتر و بلوک سیلندر کارکرده مرلیس 9 سیلندر

شماره : 99-33
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/06 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/23 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 600000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1399/11/05
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1399/09/06
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزایده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1399/09/08
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : پیشرو
محل تحویل : محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : ديزل ژنراتور D441 MVM - با قدرت 1000 کيلووات و 1000 دور در دقيقه و ژنراتور زيمنس 1600 کيلوولت آمپر با ولتاژ خروجي 6300 ولت با تابلو فرمان داخلي موجود در نيروگاه مريوان بدونه ترانسفورماتور و کمپرسور هوا اولين مولد از درب شرقي نيروگاه

شماره : 99-34
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/06 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/23 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 800000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1399/11/05
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1399/09/06
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزایده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1399/09/08
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : پیشرو
محل تحویل : محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : ديزل ژنراتور D441 MVM - با قدرت 1000 کيلووات و 1000 دور در دقيقه و ژنراتور زيمنس 1600 کيلوولت آمپر با ولتاژ خروجي 6300 ولت با تابلو فرمان داخلي تا ورودي ترانس موجود در نيروگاه مريوان بدونه ترانسفورماتور و کمپرسور هوا دومين مولد از درب شرقي نيروگاه

شماره : 99-35
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/06 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/23 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 800000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1399/11/05
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1399/09/06
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزایده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1399/09/08
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : پیشرو
محل تحویل : محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : ديزل ژنراتور 441MVM D - با قدرت 1000 کيلووات و 1000 دور در دقيقه و ژنراتور زيمنس 1600 کيلوولت آمپر با ولتاژ خروجي 6300 ولت و دو عدد اگزوز يک تني مستعمل ناقص موجود در انبار بيجار