مشاهده لیست مزایده

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 98-2
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/05/26
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/05/31
مهلت ارائه اسناد : 1398/06/10
نوع ضمانت : وجه نقد
مبلغ ضمانت : 6685000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1398/07/15
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1398/05/24
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه و مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1398/05/26
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : راه مردم
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان واقع در سنندج, بلوار جانبازان, سايت اداري
شرح : مبلغ ضمانت نامه هر گروه در اسناد مزايده به صورت مجزا قيد شده است

شماره : 98-1
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/05/26
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/05/31
مهلت ارائه اسناد : 1398/06/10
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 1900000000
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1398/05/24
نام روزنامه چاپ نوبت اول : روزنامه مناقصه و مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1398/05/26
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : روزنامه مردم
محل تحویل : سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري ،‌شركت توزيع برق كردستان ، دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : مبلغ تضمين صرفا مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه نقد باشد.