امروز: شنبه 16 آذر 1398

مشاهده لیست استعلام کالا

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 98-1-196
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/09/13 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/09/18 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1398/09/18 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : كردستان - سنندج _ بلوار جانبازان سايت اداري شركت توزيع نيروي برق استان كردستان _دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : استعلام خريد هارد ديسك و اينكلوژر (طبق يك برگ مشخصات)

شماره : 98-1-193
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/09/13 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/09/18 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1398/09/18 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : كردستان - سنندج _ بلوار جانبازان سايت اداري شركت توزيع نيروي برق استان كردستان _دفتر حراست و امور محرمانه
شرح : استعلام يك دستگاه سرور و متعلقات طبق مشخصات پيوست