موقعیت شما : صفحه اصلی / استعلام کالا

مشاهده لیست استعلام کالا

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 99-1-61
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/02/30 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/03/10 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/03/10 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : کردستان - سنندج - بلوارجانبازان - سايت اداري (توس نوذر) – کد پستي 34463-66168 شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه – شماره تماس 08733283610
شرح : 99-1-61خريد انواع پيچ و مهره دم خوكي

شماره : 99-1-62
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/02/30 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/03/10 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/03/10 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : کردستان - سنندج - بلوارجانبازان - سايت اداري (توس نوذر) – کد پستي 34463-66168 شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه – شماره تماس 08733283610
شرح : 99-1-62 خريد جلوبر كابل خودنگهدار

شماره : 99-1-63
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/02/30 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/03/10 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/03/10 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : کردستان - سنندج - بلوارجانبازان - سايت اداري (توس نوذر) – کد پستي 34463-66168 شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه – شماره تماس 08733283610
شرح : 99-1-63 خريد كليد فيوز هوايي مخصوص كابل خودنگهدار

شماره : 99-1-65
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/02/30 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/03/10 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/03/10 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : کردستان - سنندج - بلوارجانبازان - سايت اداري (توس نوذر) – کد پستي 34463-66168 شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه – شماره تماس 08733283610
شرح : 99-1-65 خريد چك 150 و 250

شماره : 99-1-66
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/02/30 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/03/10 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/03/10 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : کردستان - سنندج - بلوارجانبازان - سايت اداري (توس نوذر) – کد پستي 34463-66168 شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه – شماره تماس 08733283610
شرح : 99-1-66 خريد تسمه فولادي ارت

شماره : 99-1-67
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/02/30 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/03/10 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/03/10 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : کردستان - سنندج - بلوارجانبازان - سايت اداري (توس نوذر) – کد پستي 34463-66168 شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه – شماره تماس 08733283610
شرح : 99-1-67 خريد بوبين ترانس 50

شماره : 99-1-69
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/02/30 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/03/10 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/03/10 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : کردستان - سنندج - بلوارجانبازان - سايت اداري (توس نوذر) – کد پستي 34463-66168 شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه – شماره تماس 08733283610
شرح : 99-1-69 خريد لباس كارشناسي

شماره : 99-1-70
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/02/30 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/03/10 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/03/10 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : کردستان - سنندج - بلوارجانبازان - سايت اداري (توس نوذر) – کد پستي 34463-66168 شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه – شماره تماس 08733283610
شرح : 99-1-70 خريد بند پلاستيكي