موقعیت شما : صفحه اصلی / استعلام کالا

مشاهده لیست استعلام کالا

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 99-1-215
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1399/09/05 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1399/09/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1399/09/12 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir و در مهلت مقرر حداکثر تا مورخ 12 / 09 / 99 ساعت 08:00 در سامانه مذكور بارگذاري گردد.
شرح : 99-1-215 خرید پایه مقره از طریق سامانه ستاد ایران