مشاهده لیست استعلام کلید در دست

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 98-3-22
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1398/05/28
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1398/06/04
مهلت ارائه اسناد : 1398/06/04
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : كردستان ،‌ سنندج ، سايت اداري ، تئوزيع برق كردستان
شرح : اصلاح وضعيت فنس محيط پيرامون ترانس تعداد 45 باب ساختمان پست زميني حوزه‌ي امور توزيع برق شهرستان‌هاي تابعه استان