موقعیت شما : صفحه اصلی / میزخدمت / مناقصه

مشاهده لیست مناقصه

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 1400-24
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/06 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/13 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1400/02/25 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 1108300000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1400/04/12
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1400/02/06
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1400/02/07
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : حسبان
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : خريد 7 دستگاه رکلوزر 630 A با تابلو کنترل و کابل اتصال

شماره : 1400-32
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/13 08:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/21 19:00
مهلت ارائه اسناد : 1400/03/02 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 900000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1400/04/24
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1400/02/13
نام روزنامه چاپ نوبت اول : كار و كارگر
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1400/02/15
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : مناقصه مزايده
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : خريد 5 دستگاه دژنکتور هوایی 630 آمپر 20 کیلووات با رله مربوطه

شماره : 1400-33
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/13 08:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/21 19:00
مهلت ارائه اسناد : 1400/03/02 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 12104100000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1400/04/24
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1400/02/13
نام روزنامه چاپ نوبت اول : كار و كارگر
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1400/02/15
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : مناقصه مزايده
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : خريد 600 کيلومتر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعيف

شماره : 1400-34
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/13 08:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/21 19:00
مهلت ارائه اسناد : 1400/03/02 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 579500000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1400/04/24
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1400/02/13
نام روزنامه چاپ نوبت اول : كار و كارگر
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1400/02/15
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : مناقصه مزايده
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : واگذاري تعميرات شبکه فشار متوسط به روش خط گرم در سطح استان کردستان با کليه امکانات لازم (اکیپ شماره 1)