موقعیت شما : صفحه اصلی / میزخدمت / مناقصه

مشاهده لیست مناقصه

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 1400-24
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/06 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/13 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1400/02/25 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 1108300000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1400/04/12
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1400/02/06
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1400/02/07
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : حسبان
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : خريد 7 دستگاه رکلوزر 630 A با تابلو کنترل و کابل اتصال

شماره : 80-1400 (ت60)
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/04/02 08:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/04/09 19:00
مهلت ارائه اسناد : 1400/04/19 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 552000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1400/06/06
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1400/04/02
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1400/04/03
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : ياقوت وطن
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : تعمیر ، نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق برون شهری امور برق شمال شهرستان سنندج

شماره : 81-1400 (ت63)
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/04/02 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/04/09 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1400/04/19 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 877000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1400/06/06
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1400/04/02
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1400/04/03
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : ياقوت وطن
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : تعمیر ، نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق برون شهری امور برق شهرستان سقز

شماره : 82-1400 (ت66)
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/04/02 08:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/04/09 19:00
مهلت ارائه اسناد : 1400/04/19 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 757000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1400/06/06
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1400/04/02
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1400/04/03
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : ياقوت وطن
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : تعمیر ، نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع برق برون شهری امور برق شهرستان قروه

شماره : 77-1400 (ت39)
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/03/30 08:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/04/03 19:00
مهلت ارائه اسناد : 1400/04/13 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 588000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1400/05/31
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1400/03/30
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1400/03/31
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : پيشرو
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : واگذاری عملیات و اتفاقات شهری شهرستان بیجار

شماره : 78-1400 (ت42)
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/03/30 08:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/04/03 19:00
مهلت ارائه اسناد : 1400/04/13 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 636000000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1400/05/31
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1400/03/30
نام روزنامه چاپ نوبت اول : مناقصه مزايده
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1400/03/31
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : پيشرو
محل تحویل : شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir قابل دانلود ميباشد.
شرح : واگذاری عملیات و اتفاقات شهری شهرستان مریوان

شماره : 79-1400 (ت43)
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/03/30 08:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/04/03 19:00
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : واگذاری عملیات و اتفاقات شهری شهرستان سقز