موقعیت شما : صفحه اصلی / میزخدمت / استعلام کالا

مشاهده لیست استعلام کالا

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 1400-1-43
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/12 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/25 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1400/02/25 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : - دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir و در مهلت مقرر حداکثر تا تاریخ 25 / 02 / 1400 ساعت 00 : 08 در سامانه مذكور بارگذاري گردد.
شرح : 1400-1-43 تهیه و ساخت دستگاه حفار کمپکتور جهت اجرای شیوه نوین نصب پایه بتنی از طریق سامانه ستاد

شماره : 1400-1-46
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/13 15:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/20 12:00
مهلت ارائه اسناد : 1400/02/20 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : در سامانه ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir بارگذاري نمائيد.
شرح : تلوزیون فول کالر p8SMD با سایز 394*202( طبق مشخصات پیوست)

شماره : 1400-1-46
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/21 13:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/21 12:15
مهلت ارائه اسناد : 1400/02/21 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : www.setadiran.ir
شرح : تلوزیون فول کالر p8SMD با سایز 394*202( طبق مشخصات پیوست)

شماره : 1400-1-58
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/19 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/22 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1400/02/22 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : - دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir و در مهلت مقرر حداکثر تا تاریخ 22 / 02 / 1400 ساعت 00 : 08 در سامانه مذكور بارگذاري گردد.
شرح : 1400-1-58 خرید روغن ترانس از طریق سامانه ستاد ایران

شماره : 1400-1-59
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/19 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/22 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1400/02/22 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : - دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir و در مهلت مقرر حداکثر تا تاریخ 22 / 02 / 1400 ساعت 00 : 08 در سامانه مذكور بارگذاري گردد.
شرح : 1400-1-59 خرید بند ، سیم مفتول ، درپوش از طریق سامانه ستاد ایران