موقعیت شما : صفحه اصلی / میزخدمت / استعلام خدمت

مشاهده لیست استعلام خدمت

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 1400-2-5
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/12 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/19 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1400/02/19 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : در سامانه ستاد ايران به آدرس www.setadiran.ir بارگذاري نمائيد.
شرح : پنل پیامکی

شماره : 1400-2-6
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1400/02/18 14:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1400/02/25 14:00
مهلت ارائه اسناد : 1400/02/25 23:59
نوع ضمانت : نامشخص
مبلغ ضمانت :
محل تحویل : آدرس www.setadiran.ir
شرح : مطالعات و آزمایشات ژئوتکنیک – مرتبط با سایت احداث ساختمان اداری عملیاتی امور جنوب توزیع برق سنندج ( مطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان )